درباره ما

توربوکارا انرژي دفتر طراحی شرکت سرمایه گذاري بین المللی توسعه تجارت هیرمند است که در سال 1398 در راستاي جامعیت فکري و گسترش اهداف آن شرکت راه اندازي شد. گردآوري اطلاعات، ساماندهی و تعریف پروژه، اجرا یا نظارت بر پروژه بخش مهمی از فعالیت‌هاي این واحد را شامل میشود.

چشم انداز

توربوکارا انرژی در نظر دارد که شبکه جامعی از فناوران ایرانی را در راستاي پیشبرد تکنولوژي طراحی، تحلیل، تست و ساخت و موارد ماموریتی خود جمع کرده و با استفاده از آن ها ظرفیت هاي خالی صـنعت امروز کشـور تقویت کند.اسـتفاده و توسعه بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري مرتبط با صنایع هدف از بنگاه هاي کوچک اقتصادي و متوسط و انجام فعالیت در سطح تکنولوژي متوسط از مهمترین اهداف این واحد است.ایجاد کند.

ماموریت

ماموریت این واحد در سه بخش متمایز ارائه میگردد. این بخشها عبارتند از

طراحی و توسعه سامانه‌هاي مکانیکی و ادوات تست

مطالعات امکان‌سنجی فنی و مهندسی

مشاوره فنی و مهندسی

  توانمندي ها

  حوزه توانمندي‌هاي دفتر طراحی بیشتر در حوزه مهندسی مکانیک و هوافضا است و تمرکز بر روندهاي طراحی در سطوح متوسط و بالاي تکنولوژي‌هاي این عرصه دارد. به صورت جزئی حوزه فعالیت‌هاي این دفتر عبارتند از؛

   • مدلسازي انواع قطعات و سامانه‌ها در نرم‌افزارهاي تخصصی
   • استخراج نقشه‌هاي ساخت، تعیین تلرانس‌هاي تولید
   • معرفی سامانه‌ها در مدل هاي گرافیکی و فیلم
   • شبیه‌سازي و تحلیل عددي جریان و انرژي در حوزه مکانیک سیالات و تبدیل انرژي
   • شبیه‌سازي و تحلیل عددي سازه و استحکامی در حوزه مکانیک جامدات و شکست
   • شبیه‌سازي و تحلیلهاي عددي اجزاء دوار در حوزه ارتعاشات، رتوردینامیک و کنترل
   • طراحی، تحلیل و اجراي سامانههاي Piping صنعتی
   • طراحی، تحلیل، تست و ساخت توربوماشین‌هاي تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر (پمپ، توربین، کمپرسور، توربین‌گاز)
   • طراحی، محاسبات فنی، تحلیل و ساخت سامانه‌هاي انرژي نو (توربین باد، نیروگاههاي خورشیدي، زمین‌گرمایی و انرژي امواج)
   • طراحی، تحلیل، تست و ساخت سامانههاي خنک‌کاري (آب خنک، هوا خنک)
   • طراحی، تحلیل، بهینه سازي و ساخت رباطهاي صنعتی 
   • مشاوره، محاسبه فنی، ساخت نگهدارنده‌هاي حسگرهاي ترمودینامیکی، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات
   • طراحی، تحلیل و تست بال و بدنه پرندههاي سبک و نیمه سنگین (بال عمودي و قائم پهپادها، هواپیماهای تاکسی، هواپیماهاي تا ۱۲ نفر)
   • طراحی، تحلیل، تست و ساخت انواع مبدلهاي حرارتی، کندانسور و بویلر
   • طراحی، تحلیل، تست و ساخت انواع چیلرهاي تراکمی، جذبی و سامانه‌هاي تبرید

  تماس با ما

  چرا ما