درباره شرکت

پیش زمینه

توربوکارا انرژي هیرمند دفتر طراحی شرکت سرمایهگذاري بین المللی توسعه تجارت هیرمند است که در سال 1398 در راستاي جامعیت فکري و گسترش اهداف آن شرکت راهاندازي شد. گردآوري اطلاعات، ساماندهی و تعریف پروژه، اجرا یا نظارت بر پروژه بخش مهمی از فعالیت‌هاي این واحد را شامل میشود.

ماموریت

ماموریت این واحد در سه بخش متمایز ارائه میگردد. این بخشها عبارتند از؛

 1. طراحی و توسعه سامانه‌هاي مکانیکی و ادوات تست
 2. مطالعات امکان‌سنجی فنی و مهندسی
 3. مشاوره فنی و مهندسی

بیانیه ماموریت دفتر طراحی کاهش هزینههای تولید توام با افزایش بهرهوری بر بستر نگاهنو در طراحی و بهبود عملکرد فرآیندها است. در این راستا انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي در راستاي بومیسازي و توسعه

فناوري دانش بنیان از مهمترین اقدامات دفتر طراحی است.

چشم انداز

دفتر طراحی در نظر دارد که شبکه جامع از فنآوران ایرانی را در راستاي پیشبرد تکنولوژي طراحی، تحلیل، تست و ساخت موارد ماموریتی خود ایجاد کند.

راهبرد

این دفتر تلاش دارد تا بازوهاي طراحی، تحلیل و سـاخت خود را توسـط ظرفیتهاي خالی صـنعت امروز کشـور تقویت کند. اسـتفاده و توسعه بسترهاي نرمافزاري و سختافزاري مرتبط با صنایع هدف از بنگاههاي کوچک اقتصادي و متوسط و انجام فعالیت در سطح تکنولوژي متوسط از مهمترین اهداف این واحد است.

توانمنديها

حوزه توانمندي‌هاي دفتر طراحی بیشتر در حوزه مهندسی مکانیک و هوافضا است و تمرکز بر روندهاي طراحی در سطوح متوسط و بالاي تکنولوژي‌هاي این عرصه دارد. به صورت جزئی حوزه فعالیت‌هاي این دفتر عبارتند از؛

 •  مدلسازي انواع قطعات و سامانه‌ها در نرم‌افزارهاي تخصصی
 •  استخراج نقشه‌هاي ساخت، تعیین تلرانس‌هاي تولید
 •   معرفی سامانه‌ها در مدل هاي گرافیکی و فیلم
 •  شبیه‌سازي و تحلیل عددي جریان و انرژي در حوزه مکانیک سیالات و تبدیل انرژي
 •  شبیه‌سازي و تحلیل عددي سازه و استحکامی در حوزه مکانیک جامدات و شکست
 •   شبیه‌سازي و تحلیلهاي عددي اجزاء دوار در حوزه ارتعاشات، رتوردینامیک و کنترل
 •   طراحی، تحلیل و اجراي سامانههاي Piping صنعتی
 •   طراحی، تحلیل، تست و ساخت توربوماشین‌هاي تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر (پمپ، توربین، کمپرسور، توربین‌گاز)
 •  طراحی، محاسبات فنی، تحلیل و ساخت سامانه‌هاي انرژي نو (توربین باد، نیروگاههاي خورشیدي، زمین‌گرمایی و انرژي امواج)
 • طراحی، تحلیل، تست و ساخت سامانههاي خنک‌کاري (آب خنک، هوا خنک)

 • طراحی، تحلیل، بهینهسازي و ساخت رباطهاي صنعتی
 •  مشاوره، محاسبه فنی، ساخت نگهدارنده‌هاي حسگرهاي ترمودینامیکی، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات
 • طراحی، تحلیل و تست بال و بدنه پرندههاي سبک و نیمه سنگین (بال عمودي و قائم پهپادها، هواپیماهای تاکسی، هواپیماهاي تا ۱۲ نفر)
 • طراحی، تحلیل، تست و ساخت انواع مبدلهاي حرارتی، کندانسور و بویلر
 • طراحی، تحلیل، تست و ساخت انواع چیلرهاي تراکمی، جذبی و سامانه‌هاي تبرید