قطعات سازی

دفتر طراحی هیرمند با استفاده از ظرفیت های خالی صنعت در تلاش است تا قطعات مختلف که دارای یک ویژگی مشترک هستند را تولید کند. ویژگی مشترک همه قطعات تولید شده عبارتست از مواردی که نیازمند تحقیق توسعه در طراحی، مواد و متالورژی، فرآیند ساخت و یا دقت های ساخت می باشد. برخی از قطعات تولید شده با محوریت دفتر طراحی در زیر ارائه شده است.