مدیر دفتر طراحی

صادق صالحی

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک

زمینه کاری؛ ناپایداری در کمپرسورهای محوری، ناپایدارهای جریان در بال و بدنه، خنک کاری اجزاء الکترونیکی، مدلسازی و طراحی، تست تجربی آیرودینامیک جریان، تحلیل عددی جریان.

مدرس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران